Tôn Giả A Nan & Ca Diếp


 chùa Huệ Phước - Bình Thành / Giồng Trôm - Bên Tre- VN
Tôn Giả A Nan & Ca Diếp ??? - chùa Vạn Hạnh - Sài Gòn / Tân Bình - - VN

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:48 +0100