chùa Giác Lâm - Sài Gòn / Quận Tân Bình - - VN

Thập Nhị Dược Xoa Thần Tướng / 十二藥叉大將


 
 Cung Tỳ La Phạt Chiết La Mê Súy La
 An Để La Át Nể La San Để La
 Nhân Đạt La Ba Di La Ma Hổ La
 Chân Đạt La Chiêu Đổ La Tỳ Yết La

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:56:49 +0100
Toutes les photos en 2020