Thập Bát La hán / 十八羅漢

chùa Quan Âm - Montréal - QC - CA


  - Thác Tháp La hán / 托塔羅漢
Khai Tâm La hán / 開心羅漢 - Thám Thủ La hán / 探手羅漢
Tiêu Su
- Phục Hổ La hán / 伏虎羅漢 - Hàng Long La hán / 降龍羅漢 - - Tọa Lộc La hán / 坐鹿羅漢

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:57:00 +0100
Toutes les photos en 2019