Thập Bát La hán / 十八羅漢

pagode Từ Quang - Montréal - QC - CA


Thập Bát La hán
 
Hàng Long / 降龍羅漢 / Xiang Long Khoái Nhĩ / 挖耳羅漢
Khai Tâm / 開心羅漢 / Kai Xin
Tọa Lộc / 坐鹿羅漢 / Zuo Lu Kỵ Tượng / Phất Trần / 騎象羅漢 / Kalika
Phục Hổ / 伏虎羅漢 / Fu Hu
Thác Tháp / 托塔羅漢 / Tuo Ta Tiếu Sư / 笑獅羅漢 / Xiao Shi

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:57:00 +0100
Toutes les photos en 2019