Thập Bát La hán / 十八羅漢

chùa Vạn Phật - Sài Gòn / Quận 5 - - VN


  XXX - Khai Tâm / 開心羅漢 / Kai Xin
Cử Bát / 舉缽羅漢 / Ju Bo
  Kỵ Tượng / 騎象羅漢 / Kalika Trường Mi / 長眉羅漢 / Chang Mei Thám Thủ / 探手羅漢 / Tan Shou

Last updated : Mon, 15 Mar 2021 01:34:10 +0100
Toutes les photos en 2020