Tôn Giả Xá-lợi-phất / Sāriputta / 舍利弗


 chùa Vĩnh Nghiêm - Sài Gòn / Quận 3 - - VN chùa

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:57:01 +0100