Saint Gérard Majella


  église XXX - Nha Trang - Khánh Hòa - VN
église Our Mother of Perpetual Help - Parañaque / Baclaran - Manila - PH   église Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Sài Gòn - - VN