Zhēnwǔ dàdì / 真武大帝


Huyền Thiên Thượng Đế / 玄天上帝
Huyền Thiên Đạo quán - Hà Nội / Hoàn Kiếm - - VN
Trấn Vũ Đại Đế / 真武大帝 / Bắc Đế / 北帝
Quán Thánh / Trấn Vũ Quán / 真武觀 - Hà Nội / Hoàn Kiếm - - VN
Association des Résidents d'Origine Chinoise - Paris-13è - 75 - FR

Last updated : Tue, 29 Aug 2023 10:23:10 +0200