Tam thế Phật


Trúc Lâm thiền viện - Villebon-sur-Yvette - 91 - FR
pagode  Khánh Anh - Évry - 91 - FR - Phật A-di-đà Phật Dược Sư

Last updated : Sat, 01 Feb 2020 00:52:16 +0100