Tam thế Phật


Trúc Lâm thiền viện - Villebon-sur-Yvette - 91 - FR
pagode  Khánh Anh - Évry - 91 - FR - Phật A-di-đà Phật Dược Sư

Last updated : Mon, 01 Apr 2019 20:55:52 +0200