Thập Bát La hán / 十八羅漢 / Dix-huit Arhats


chùa Linh Sơn Tiên Thạch - Hòa Thành - Tây Ninh - VN chùa
chùa Quan Âm / Hội quán Ôn Lăng - Sài Gòn / Quận 5 - VN
Thập Bát La hán - pagode Amicale des TeoChew en France - Paris-13è - 75 - FR

Last updated : Sat, 01 Feb 2020 00:52:19 +0100