Di Đà Tam Tôn / Tây Phương Tam Thánh


 chùa Đức Quang - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
Đại Thế Chí Bồ Tát - tổ Đình & chùa - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Thiên Tôn - Sài Gòn / Quận 5 - - VN
 chùa Pháp Quang - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
 chùa Phật Quang - Sài Gòn / Quận 10 - VN
tịnh thất Liên Hoa - Sài Gòn / Quận Bình Thạnh - VN

Last updated : Sun, 09 Aug 2020 10:37:00 +0200