Di Đà Tam Tôn / Tây Phương Tam Thánh


 pagode Tịnh Độ - Le Kremlin-Bicêtre - 94 - FR
 chùa Đức Quang - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
Đại Thế Chí Bồ Tát - tổ Đình & chùa - Sài Gòn / Quận 4 - - VN
 chùa Thiên Tôn - Sài Gòn / Quận 5 - - VN
 chùa Pháp Quang - Sài Gòn / Quận 8 - - VN
 chùa Phật Quang - Sài Gòn / Quận 10 - VN
tịnh thất Liên Hoa - Sài Gòn / Quận Bình Thạnh - VN
 chùa Tôn Vân - Cần Giuộc / Mỹ Lộc - Long An - VN

Last updated : Wed, 08 Nov 2023 20:57:00 +0100