Ākāśagarbha / 虛空藏菩薩 / Hư Không Tạng Bồ Tát


Wisdom Park - Quezon City / New Manila - Manila - PH Buddha Tooth Relic Temple - Singapour - - SG

Last updated : Fri, 31 Mar 2023 20:14:32 +0200