Ākāśagarbha / 虛空藏菩薩 / Hư Không Tạng Bồ Tát


  Buddha Tooth Relic Temple - Singapour - - SG

Last updated : Fri, 10 Mar 2023 21:04:06 +0100