Ākāśagarbha / 虛空藏菩薩 / Hư Không Tạng Bồ Tát


Wisdom Park - Quezon City / New Manila - Manila - PH Buddha Tooth Relic Temple - Singapour - - SG

Last updated : Wed, 19 Jun 2024 14:18:30 +0200