Tây Phương Tam Thánh


pagode  tịnh xá Ngọc Điểm - Torcy - 77 - FR
pagode  Khánh Anh - Bagneux - 92 - FR - Đại Thế Chí Bồ Tát Phật A-di-đà Quan Thế Âm Bồ Tát
chùa Kim Quang - Aulnay-sous-Bois - 93 - FR - Đại Thế Chí Bồ Tát Phật A-di-đà Quan Thế Âm Bồ Tát
chùa Hoa Nghiêm - Villeneuve-le-Roi - 94 - FR - Quan Thế Âm Bồ Tát   Phật A-di-đà   Đại Thế Chí Bồ Tát

Last updated : Mon, 25 Mar 2019 09:53:30 +0100