Di Đà Tam Tôn / Tây Phương Tam Thánh


thiền viện Linh Sơn - Montréal - QC - CA - Đại Thế Chí Bồ Tát Phật A-di-đà Quan Thế Âm Bồ Tát
chùa Long Hoa - Sài Gòn / Quận 4 - - VN Đại Thế Chí Bồ Tát Phật A-di-đà Quan Thế Âm Bồ Tát
chùa Long Hoa - Sài Gòn / Quận 4 - - VN Đại Thế Chí Bồ Tát Phật A-di-đà Quan Thế Âm Bồ Tát
chùa Từ Khánh - Sài Gòn / Quận 4 - - VN -    Đại Thế Chí Bồ Tát Phật A-di-đà Quan Thế Âm Bồ Tát
chùa Phật Tích - Vientiane - - LA - Quan Thế Âm Bồ Tát Phật A-di-đà Đại Thế Chí Bồ Tát
chùa Châu Thới - Dĩ An / Bình Thắng - Bình Duong - VN
chùa  Long Hưng - Sài Gòn / Tân Bình - - VN
chùa  Long Hưng - Sài Gòn / Tân Bình - - VN
chùa & tổ đình Giác Lâm - Sài Gòn / Tân Bình - - VN
 chùa Bát Nhã - Sài Gòn / Quận 4 - - VN

Last updated : Mon, 15 Mar 2021 01:34:10 +0100